คุณศรุดา รัตนศีล

ตำแหน่ง:ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท: บริษัท ไทยเคเค เทค จำกัด