KOMORI
บริษัท เอ็น เค เพรสเซ็นเตอร์ จำกัด
Thaigasma
Ferrostaal (Thailand) Co.,Ltd
IQ LAB ( อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ )
manroland (Thailand) Co.,Ltd.
ดาวน์โหลดใบสมัคร วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
HP
เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ
บจก.สยามอุปกรณ์ สติกเกอร์
Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd
Graphpack Co.,Ltd
C.G.S.(Thailand) Co.,Ltd
TAS UV Curing Co.,Ltd
KIA Technology Co.,Ltd
Fuji Film(Thailand) Co.,Ltd
Foilmaster (Thailand) Co.,Ltd
M.D.Printing Trade Co.,Ltd
Global Graphic Machinery Co.,Ltd
www.printonline.co.th
PackPrint International
S P V Group
Digital Star
Com-Press Trading
Machinery Emporuim
Creation Machinery
paperchoices
Heidelberg
TAS UV CuringURING
Co., Ltd.
PMC Cards (Thailand)
Co., Ltd.
Photoset Co.,Ltd.
KBA
บริษัทเอสพีวีแอดวานซ์ จำกัด
บริษัทฟูจิโฟโต้ฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเบิ้ตท์เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ส ศรีอักษรพริ้นติ้ง
โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ท.ไทยเยนเนอร์ราล(1975) จำกัด
บริษัทวิชิตการพิมพ์ จำกัด
ข่าวเด่น Breaking News:ข่าวเด่น IT: ข่าวเด่นในวารสาร:
   
งานวิจัยเพื่อการสรรสร้างนวัตกรรม รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลความรู้และแนวคิดจากการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จัดโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในโลกยุคใหม่ ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง จึงต้องการหลักคิดและวิสัยทัศน์ในการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่ากัน

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม

1.1 นวัตกรรม หรือ Innovation (I) หมายถึง ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้จะต้องเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย ตัวอย่างที่ชัดเจนของการพัฒนานวัตกรรมที่ก้าวหน้าอย่างมากก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยวงจรนวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ เริ่มตั้งแต่ปี 1970 ถึง ปัจจุบัน
• ใน ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นยุคของนวัตกรรมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับ Main frame เพื่อการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูล ประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร เรียกว่าเป็นยุคของ MIS ซึ่งเป็นความพยายามในเรื่องการแปลภาษาเพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
• ต่อมาใน ค.ศ.1980 เป็นยุคของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายด้วยความเร็วสูง นำไปสู่การใช้ประโยชน์ของ network computer ในรูปแบบอินเทอร์เน็ต เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมผ่านเครือข่ายที่นำเราสู่เวทีการแข่งขันอันกว้างใหญ่ในระดับโลก

1.2 การวิจัย หรือ Research (R) หมายถึงกระบวนการค้นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในอดีตมักเน้นให้ความสำคัญเรื่อง R&D หรือ Research and Development ซึ่งมีแนวคิดสำคัญคือการใช้เงินหรืองบประมาณในการวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่ในปัจจุบันมีการให้ความสำคัญในเรื่อง R&I หรือ Research and Innovation ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือรายได้ โดยเน้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

การค้นคว้าวิจัยในเชิง R&I ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีต่างๆ รอบตัวเรา ดังนี้

1.) Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีสนับสนุนการบริการรูปแบบใหม่ โดยทำงานผ่านเครือข่ายไร้สายเป็นหลัก ลดความจำเป็นในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการให้บริการแบบอัจฉริยะ ประหยัดทรัพยากร และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง แต่ใช้การบริการร่วมกับเครือข่าย ซึ่งผู้ให้บริการก็สร้างสาธารณูปโภคด้าน cloud ไว้รองรับ โดยยึดหลักการบริการเพื่อให้เกิดสะดวกสบายมากที่สุด สิ่งสำคัญคือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยที่ผู้ใช้บริการจะจ่ายค่าบริการตามอัตราการใช้งานจริง ใช้งานมากก็เสียค่าบริการมาก เหมือนเช่นการใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ใช้น้ำประปา ใช้ไฟฟ้า
เป็นต้น ที่ผู้ใช้บริการยินดีจ่ายตามปริมาณที่ใช้งานจริง ซึ่งรู้สึกเป็นธรรมและยอมรับได้ จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

2.) Social Media เป็นนวัตกรรมสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการต่างมีความประทับใจเนื่องจากเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ตนเองสามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดความนิยมสูงและแพร่หลายอย่างมาก มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกๆ ประเทศ และเปิดโอกาสใหม่ๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านเครือข่าย รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายดังกล่าวได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางผู้ให้บริการหรือโดยการบริหารบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นตัวอย่างเด่นในกลุ่มนี้คือ Line และ Facebook

3.) Big Data เป็นเทคโนโลยีบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารปริมาณมาก ในปัจจุบัน ความรู้ ข้อมูลต่างๆ มีขนาดใหญ่มาก เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับข้อมูลข่าวสารในปริมาณมหาศาล จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงลึก ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่สนับสนุนแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกคือ Digital World โลกทางด้านดิจิทัล ซึ่งเปิดให้เข้าถึงได้จากทุกที่ได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ในการเข้าถึง อีกส่วนหนึ่งคือ Physical World โลกทางกายภาพซึ่งมีตัวตน มีมิติ จับต้องได้ แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านความคล่องตัว ดังนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้าน Data analysis จึงถูกนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดมหึมาได้อย่างทันทีทันใด นำไปสู่การพัฒนาช่องทางหรือโอกาสใหม่ๆ เกิดความรู้อีกมากมายที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม

4.) Mobility ความเคลื่อนที่ได้ ความเบาในการที่ไม่ต้องแบกสิ่งที่จำเป็นไปกับตัวมากๆ ซึ่งเกิดจากความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ด้วยการมีเครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง และอุปกรณ์การสื่อสารลักษณะต่างๆ ที่ทำงานโดยระบบไร้สายได้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครือข่ายได้จากพื้นที่ซึ่งมีสัญญาณครอบคลุมถึง จึงสร้างอุปสงค์ในการใช้งานข้อมูลออนไลน์ขึ้นอย่างกว้างขวาง และด้วยความแพร่หลายนี้ก็ทำให้ราคาของอุปกรณ์สื่อสารลดลงอย่างมาก ตลอดจนอัตราค่าบริการใช้เครือข่ายที่ถูกลงและมีจุดให้บริการที่กว้างขวาง การพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็ยิ่งเร่งให้ความเป็น mobility แพร่หลายยิ่งขึ้น ดูได้จากในแนวโน้มปัจจุบันที่สถิติผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตล้วนมาจากอุปกรณ์ไร้สายหรือสมาร์ทโฟนเป็นหลัก มากกว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คเป็นอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ติดกับสถานที่หรือเวลาอีกต่อไป เปิดโอกาสใหม่ๆ ไปสู่ธุรกิจออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นการใช้งานผ่านระบบไร้สาย หรือ Wi-Fi ในปัจจุบัน

2. ธุรกิจดิจิทัล

การบูรณาการธุรกิจดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จะต้องมีสาธารณูปโภคด้านธุรกิจดิจิทัลที่ดีรองรับด้วย ได้แก่ Digital Business Ecosystem ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูล ซอฟแวร์การจัดการธุรกิจ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการทำธุรกรรมแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) หรือ ผู้บริโภคต่อผู้บริโภค (end-to-end) ถ้าเป้าหมายของผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ต้องการคือการส่งออก กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเชื่อมโยงกัน ในลักษณะของแนวคิด end–to–end Online Order ที่จะดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันที และควรทำอย่างไรถึงจะทำให้ระบบการค้าขายสามารถส่งขายได้ทั่วโลก มีต้นทุนต่ำ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงพิจารณาประเด็นสำคัญอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมที่ดี ไม่มีการค้ามนุษย์ เป็นต้น

3. เศรษฐกิจดิจิทัล

การบริการในสภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล (Service within the Digital Economy) เน้นว่านวัตกรรมต้องมุ่งเน้นคุณค่า หรือมูลค่า (Value) ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น เพราะอาจยังไม่ก่อให้เกิดการใช้หรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเป็นการเปลี่ยน Business Process หรือ Business Innovation เพื่อให้ได้รายได้กลับมามหาศาล (Business Innovation for Big Outcome) เป็นการมองโอกาสทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลแบบบูรณาการโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนก็คือการใช้นวัตกรรมในชีวิตจริง (Innovation in Real Life) ที่ใช้แนวคิด Digital everywhere ผ่านเทคโนโลยี Context Awareness ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการรับรู้สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะการรับรู้สถานที่และตำแหน่ง ทำให้เกิดนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าโดยมี QR code RFID NFC หรือฝังชิปข้อมูลติดอยู่กับอุปกรณ์พกพา เช่นเทคโนโลยี Beacon ประกอบกับการนำแนวคิด 4 เรื่องที่กล่าวมา คือ Clould Computing, Social Network, Big Data และ Mobility ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิง Business Process มาพัฒนากระบวนการซื้อ-ขายสินค้า การสั่งซื้อผ่านออนไลน์ การชำระเงินและระบุสถานที่ส่งของผ่านมือถือได้ทันที

ตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการจราจรที่เปลี่ยนจากการแสดงสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นก่อนหน้า หรือเป็นอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาไปเป็นการพยากรณ์สภาพการจราจรในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเกิดจากการประมวลข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ ไปคำนวณร่วมกับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ โดยอาศัยโมเดลการพยากรณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งนวัตกรรมลักษณะนี้จะประมวลข้อมูลต่างๆ นำมาพยากรณ์อย่างถูกต้อง ทำได้อย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการแปลภาษาในมือถือ มีการทำและพัฒนามากขึ้น ช่วยส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ไปประเทศใดในโลกก็ได้ไม่ต้องกลัวเรื่องการสื่อสารเพราะสามารถใช้นวัตกรรมการแปลภาษาช่วยได้ เช่น พูดใส่ในสมาร์ทโฟนที่ติดตั้ง App การแปลภาษาแบบทันทีทันใด ก็จะได้ยินเสียงในภาษาที่ต้องการพูดออกมาเลย

การนำข้อมูลจากการสื่อสารในเครือข่าย social media ทุกรูปแบบ เช่น Facebook, Twitter, LINE, YouTube ที่ใช้กันอยู่มากมายในปัจจุบัน สามารถนำมาหาแนวโน้ม หาความรู้สึกนึกคิด หาความสนใจ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางการพัฒนาได้ เป็นต้น

ข้อคิดจากอาจารย์มนู อรดีดลเชษฐ์ ฝากให้กับพวกเราด้วยข้อความว่า “Innovation never happen in isolation” กล่าวคือ นวัตกรรมไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงานคนเดียว ต้องเกิดจากการร่วมกันทำเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน ดังนั้น พื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมจึงต้องเกิดจากการเป็นสังคมเปิด มีเพื่อน มีเครือข่าย มีมิตรภาพ มีความร่วมมือกันและสนับสนุนกัน สรุปเป็นคำ 3 คำ คือ Sharing, Participation, และ Collaborating

Innovation never happen in isolation
นวัตกรรมไม่อาจเกิดขึ้นได้จากคนเดียว
ต้องเกิดจากการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นสังคมเปิด
รากฐานความสำเร็จของนวัตกรรม คือ:
Sharing, Participation, Collaboration

Date: 18 เมษายน 2559
มา ‘พิมพ์บ้าน 3 มิติที่อยู่อาศัยได้จริง’ ด้วย 3D ปริ้นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันดีไหมละคุณ? • 22nd September 2015
World’s Advanced Saving Project หรือ WASP คือชื่อบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในอิตาลีเมื่อปี 2012 เพื่อทำงาน...

Date: 26 มกราคม 2559
Ricoh เปิดตัว 2 สินค้าใหม่ด้าน “Visual Communication” รองรับลูกค้าแบบครบวงจร
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าว “RICOH Solution Day” เพื่อแนะนำสินค้าใหม่ 2 รายการสำหร...

Date: 15 ธันวาคม 2558
เขาว่า e-book กำลังจะมาแรงในอนาคต
พอดีว่าผมมีโอกาสไปฟังงานเสวนาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย...

Date: 23 พฤศจิกายน 2558
Post International Media เปิดตัวตู้ขาย Magazine อัตโนมัติ
ครั้งแรก!!.....กับการลองซื้อนิตยสารจากตู้ขายอัตโนมัติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2015 ผู้เขีย...

Date: 13 พฤศจิกายน 2558
ฟูจิฟิล์มเปิดศูนย์ WFIJ Demo & Training Center แห่งแรกในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมลุยตลาดเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์อิงค์เจ็ท เปิดศูนย์ WFIJ ...

Date: 29 ตุลาคม 2558
  แสดงข่าวทั้งหมดที่มีในหมวดนี้
The Thai Printer 487/42 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 | Tel: 0 2253 3009 | Fax: 0 2650 0684
E-Mail: info@thethaiprinter.com | Web Site: http://www.thethaiprinter.com
© Copyright 2000-2006 | THE THAI PRINTER WEB SITE | All rights reserved.