GTEexpo
121 Creation Ltd., Part.
บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
KOMORI
บริษัท เอ็น เค เพรสเซ็นเตอร์ จำกัด
Thaigasma
Ferrostaal (Thailand) Co.,Ltd
IQ LAB ( อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ )
manroland (Thailand) Co.,Ltd.
ดาวน์โหลดใบสมัคร วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
HP
เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ
บจก.สยามอุปกรณ์ สติกเกอร์
Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd
Graphpack Co.,Ltd
C.G.S.(Thailand) Co.,Ltd
TAS UV Curing Co.,Ltd
KIA Technology Co.,Ltd
Fuji Film(Thailand) Co.,Ltd
Foilmaster (Thailand) Co.,Ltd
M.D.Printing Trade Co.,Ltd
Global Graphic Machinery Co.,Ltd
www.printonline.co.th
PackPrint International
S P V Group
Digital Star
Com-Press Trading
Machinery Emporuim
Creation Machinery
paperchoices
Heidelberg
TAS UV CuringURING
Co., Ltd.
PMC Cards (Thailand)
Co., Ltd.
Photoset Co.,Ltd.
KBA
บริษัทเอสพีวีแอดวานซ์ จำกัด
บริษัทฟูจิโฟโต้ฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเบิ้ตท์เชอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ส ศรีอักษรพริ้นติ้ง
โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ท.ไทยเยนเนอร์ราล(1975) จำกัด
บริษัทวิชิตการพิมพ์ จำกัด
ข่าวเด่น Breaking News:ข่าวเด่น IT: ข่าวเด่นในวารสาร:
   
IPT Symposium 2016
ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนา IPT Symposium 2016 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8:30-16:15 น. ณ ชั้น 6 อาคารพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 และเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ได้แก่ ซีเรียและตุรกี โดยมี คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ นายกสมาคมการค้าวัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้พูดถึงธุรกิจการพิมพ์แบบองค์รวม การมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำธุรกิจ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังสัมมนาเกี่ยวกับการส่งออกในประเทศตะวันออกกลางด้วย
การสัมมนาในช่วงเช้า เริ่มด้วยหัวข้อแรก “ไขรหัสการตลาดอัจฉริยะ Thailand 4.0” โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ที่มีชื่อเสียง และเป็นผู้เขียนหนังสือ “อัจฉริยะการตลาด” ซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีมาก ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือขายดีที่สุดของศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลยทีเดียว ท่านอาจารย์ได้บรรยายพร้อมสอดแทรกแนวคิดเรื่องหลักการตลาดอย่างง่ายๆ อย่างเรื่อง Outside In กล่าวคือ คนเราจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม การที่เราจะเป็น Thailand 4.0 ได้ จะต้องใช้หลักการที่เป็นโมเดล คือ “Smart” ได้แก่ 1. Smart people 2. Smart City 3. Smart Industry ทั้ง 3 Smart นี้ถือเป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาประเทศให้ประสบความสำเร็จได้ และสุดท้าย คือการใช้ชีวิตในปัจจุบันถึงอนาคต ซึ่งจะเป็นไปตามกระแสโลก ตามเทรนด์ทั้ง 6 ได้แก่ 1. Intelligent 2. Integration 3. Isolation 4.Irrationality 5.Integrity 6. Inner Mind (สำคัญมาก) ดังนั้น การจะอยู่รอดได้ในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับเทรนด์ทั้ง 6 ดังกล่าว

หัวข้อที่สอง “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์และการนำไปใช้งาน” โดย รศ.ดร อรัญ หาญสืบสาย สรุปได้ว่า “ในปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เราจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมในปัจจุบัน และเข้าใจในหลักพื้นฐานสำคัญ คือ “คน” ซึ่งคนก็แบ่งเป็นหลายประเภท เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่าคนแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร และมีวิธีการบริหารคนเหล่านี้ให้มีคุณภาพได้อย่างไรบ้าง โดยการใช้หลักการ E= (4R+7C) คือ E= Ehtics, 4R = Read, Write, Arithmatics, Reason 7C = Creative problem solving skills, Critical thinking skills, Collaborative skills, Communicatives skills, Computing skills, Career and life skills และ Cross-Cultural skills เพื่อปูพื้นฐานในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และสุดท้ายเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะอยู่ให้รอดได้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. Competitiveness 2. Innovative Growth 3. Green Growth 4. New Printing Business Category ซึ่งในที่สุดแล้ว คนที่จะอยู่รอดได้ จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในจิตใจและพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบ สังคมก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ”
หัวข้อที่สาม “Status and Trends of Printing technology and Market in Middle East Countries and Syria โดย Dr.Mounib Khaddour ได้มาแชร์ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ในซีเรีย สรุปได้ว่า “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ยังไม่เฟื่องฟูนัก เป็นการทำงานไป เรียนรู้ไป มีปัญหาก็แก้ไขกันไป ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ก็มีน้อยมาก โรงพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจแบบครอบครัว ซึ่งมีประมาณ 5% มีคนงานประมาณ 5-10 คนต่อโรง รวมทั้งหมดประมาณ 300 คน เครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นระบบออฟเซ็ท ซึ่งต้องนำเข้าทั้งหมดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็นำเข้าด้วย โรงพิมพ์เล็กต้องหาเงินมาลงทุนทำธุรกิจเอง ส่วนใหญ่เป็นโรงพิมพ์ของรัฐบาล สิ่งพิมพ์ที่ทำรายได้มากที่สุด คือ สิ่งพิมพ์บรรรจุภัณฑ์และสื่อโฆษณา และการ์ดต่างๆ ส่งออกไปขายทั่วโลก และตอนนี้สิ่งที่อุตสาหกรรมการพิมพ์ในซีเรียต้องการมากที่สุด คือ เครื่องจักรทางการพิมพ์และกระดาษ”

หัวข้อสุดท้าย “Printing Technology Trends and Its Research Development in Turkey and Neighboring Countries” โดย Assoc. Prof.Dr.Arif Ozcan สรุปว่า “อุตสาหกรรมการพิมพ์ของตุรกี ก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเรามากนัก คนตุรกีที่ไม่มีความรู้ทางการพิมพ์ก็สามารถทำโรงพิมพ์ได้ หากต้องการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวิชาการพิมพ์ก็สามารถติดต่อกับมหาลัยมามาร่าได้
ส่วนแนวโน้มการเติบโตของสิ่งพิมพ์อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในงานดรูปา 2020 ซึ่งคาดว่าธุรกิจ Printed Electronic ฉลาก QR code และอิงค์เจ็ท จะเติบโตต่อไปในอนาคต”

การสัมมนาครั้งนี้ ได้ทั้งความสนุกสนาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมทั่วไปและการพิมพ์ 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านี้ มากขึ้น และยังได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศซีเรียและตุรกี ซึ่งถ้าเป็นภาวะที่บ้านเมืองสงบดีไม่มีสงคราม คงจะมีนักลงทุนบ้านเราอยากไปเปิดโรงพิมพ์ใน 2 ประเทศนี้บ้างแน่ๆ เลยค่ะ ก็ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการจัดงานสัมมนาดีๆ ครั้งนี้นะคะ

Date: 21 มีนาคม 2560
ห่ออาหารด้วยแผ่นโปรตีนนม
ป้องกันการเน่าเสีย ดีกว่าพลาสติกแรป แถมยังกินได้ด้วย ที่ร้านขายของชำ อาหารส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น เ...

Date: 16 มกราคม 2560
สัมมนาวิชาการ Active Packaging for Food Industry
รศ.สุณี ภู่สีม่วง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อเร็วๆนี้ ...

Date: 11 มกราคม 2560
Printing South China 2017/ Sino-Label 2017 Sharing Smart Packaging Printing Solutions
Press release Dec 13, 2016 The printing market keeps growing. According to the latest foreca...

Date: 13 ธันวาคม 2559
งานสัมมนา Innovations of Packaging Design ที่ มสธ. ปาหนัน..รายงาน
เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9:30-16:00 น. ณ ห้อง 305 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพ...

Date: 01 ธันวาคม 2559
กระดองเต่า 3D
เฟรดดี้ เต่าบกที่เสียกระดองไปเพราะไฟป่าจนอาการร่อแร่ ได้ชีวิตใหม่จากการช่วยเหลือของทีมผู้ใจบุญคนเก่ง...

Date: 08 พฤศจิกายน 2559
  แสดงข่าวทั้งหมดที่มีในหมวดนี้
The Thai Printer 487/42 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 | Tel: 0 2253 3009 | Fax: 0 2650 0684
E-Mail: naiwongkarnpim072@yahoo.com | Web Site: http://www.thethaiprinter.com
© Copyright 2000-2006 | THE THAI PRINTER WEB SITE | All rights reserved.